FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån

Finansinspektionen har föreslagit nya allmänna råd om krediter. Det i konsumentförhållanden. Dessa ska ersätta nuvarande allmänna råd (FFFS 2014:11) med samma namn. Man föreslår att dessa nya regler ska träda i kraft den 1 november 2021.

Anledningen till att man vill ändra, är att man vill ha en förbättring av kreditprövningarna som görs när det handlar om ett konsumtionslån. FI, alltså Finansinspektionen föreslår därför nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. Dessa nya råd gör det tydligare vad det är för slags information kreditgivare bör grunda sina kreditprövningar på samt hur de bör göra när det bedömer en låntagares förmåga att betala. Dessa råd ger även exempel på när en kreditgivare bör avråda konsumenten från att ta ett lån som skulle vara ofördelaktig för denne. Detta förslag är nu på remiss.

Ökning av konsumtionslån kan ge problem

Det har under den senaste tiden varit som så att konsumtionslån ökar och växer allt mer. De spelar även en mycket större roll för konsumenters ekonomi. Något som står klart är att många av konsumenterna får problem med att betala, det kort tid efter att de har beviljats ett lån, eller en konsumtionskredit. Detta problem pekar på att det är brister i de kreditprövningar som långivarna gör. Det gör nu att FI bedömer att risken för betalningsproblem skulle komma att minska om kreditgivarna ser till att göra ordentliga kreditprövningar.

FI föreslår nu nya allmänna råd för krediter i konsumentförhållanden, det för att kreditprövningen ska kunna förbättras.

Att ha ordentliga kreditprövningar, det är ett av de allra viktigaste verktygen som man har för att kunna motverka betalningsproblem för konsumenten. Det är en central del av konsumentskyddet på lånemarknaden. Det säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

Nya råd kring kreditprövningar

I de nya råd som FI föreslår så står det vad det är för typ av information som en kreditgivare bör hämta in inför en kreditprövning. Bland annat så omfattar det uppgifter som rör låntagarens inkomster, utgifter, skulder och sysselsättning. I de nya råden så framgår det hur en kreditgivare bör hämta dessa uppgifter och även hur de ska kontrollera dem.

FI har gjort kartläggningar kring konsumtionslån. Dessa visar på att cirka 15 % av de lån som genomgått en kreditprövning har beviljats. Det trots att personen som lånat inte har disponibla inkomster som anses vara tillräckliga för att klara av grundläggande kostnader för boende och levnadsomkostnader. FI klargör att det är av yttersta vikt att en kreditgivare bör utgå från att konsumenter ska ha en rimlig levnadsstandard även efter att de har fått ett lån beviljat.

Konsumenter som redan har små marginaler i sin ekonomi kan även med mindre lån få stora problem. Det måste långivare se till att ta hänsyn till. Detta är särskilt viktigt för unga personer, så att de inte riskerar att tidigt i livet dra på sig stora skulder som tar många år att betala tillbaka.

Det som en kreditgivare även bör göra, det är att avråda från lån som är ofördelaktiga för konsumenten. Det kan vara om det är så att kreditgivaren kan erbjuda andra typer av krediter som är bättre lämpade för ändamålet eller om återbetalningstiden är väldigt lång i relation till ändamålet med lånet eller om det är så att det rör återkommande omläggningar av lån som innebär att totalkostnaden för konsumenten ökar påtagligt.