Trustly och ClearOn får varningar och sanktionsavgifter

Finansinspektionen har utrett både betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn). De får nu varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket. Samt att de även får betala för sig.

Trustly ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor och föreläggs att rätta vissa brister. ClearOn ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

Trustly har många brister

Efter att FI blivit klara med sin utredning av Trustly så kom de fram till att detta bolag, de har haft en hel del brister. Bland annat i riskklassificering och övervakning av sina kunder. Dock är det så att den allvarligaste bristen, enligt FI, är att de inte har ”inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”. Utredningen visar på att de som Trustly kallar slutanvändare, som utgör en majoritet av kunderna, har inte omfattats av arbetet mot penningtvätt

Enligt FI är bristerna extra allvarligt eftersom Trustly till stor del arbetar i en högriskbransch, spel om pengar.

FI har övervägt att återkalla Trustlys tillstånd. Men myndigheten delar ”bara” ut en varning och sanktionsavgiften på 130 miljoner kronor, eftersom ”prognosen för att Trustly ska åtgärda bristerna och i fortsättningen följa regelverket är så pass god”. Trustly får till 30 november på sig att åtgärda bristerna, vilket de hävdar att de redan har börjat göra. I fjol hade Trustly långt gångna planer på en börsnotering, men efter att Finansinspektionen inlett en granskning av bolaget drogs de planerna tillbaka. Bolaget värderades då kring 80 miljarder kronor.

ClearOn får varning och sanktionsavgift

ClearOn AB är ett betalningsinstitut som har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. De har idag ett visst antal företag och annat inom samma bolag.

Även dessa har blivit undersökta och utredda av Finansinspektionen. Bland annat har man undersökt huruvida de har följt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) när det gäller reglerna om allmän riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom. Undersökningen som Finansinspektionen genomfört visar på att det har funnits brister inom samtliga granskade områden.

FI anser att dessa brister har varit så pass allvarliga att det finns skäl att ingripa mot detta bolag. I flera fall så handlar det om allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid. Man har även övervägt att återkalla ClearOns tillstånd. Dock så har ClearOn vidtagit och planerar att vidta ett stort antal åtgärder. Det för att komma till rätta med dessa brister. Det gör att FI bedömer att de har både viljan och förmågan att klara av att genomföra dessa åtgärder. Dessutom att de då på ett påtagligt sätt kommer att minska risken för nya eller likartade regelöverträdelser.

Eftersom att Finansinspektionen anser att framtidsutsikten för att ClearOn ska åtgärda bristerna är goda samt även att de i fortsättningen kommer följa regelverket så beslutades det om att bara dela ut en varning samt att de även då får betala en så kallad sanktionsavgift. Den hamnade på 14 miljoner kronor. Detta sker eftersom att överträdelserna var så passa allvarliga och stora!